Metoder

Psykodynamisk
psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) är hjälpsamt vid de flesta former av psykiskt lidande. Terapiformen passar också dig som vill förändra dina relationsmönster, stärka din självkänsla och lära känna dig själv på ett djupare plan.  

Psykodynamisk terapi utgår från att psykiska symtom uppstår när vi inte hittar sätt att hantera våra känslor och relationer till andra. Ett grundantagande är att våra förhållningssätt och relationsmönster som vuxna påverkas av våra tidiga erfarenheter och relationer i livet.

Psykodynamisk terapi kan variera i längd, från en korttidsterapi på 15-20 sessioner till en kontakt som löper över flera år. I korttidsterapi kommer vi under de första samtalen överens om hur många gånger vi ska träffas. I terapin fokuserar vi då på ett specifikt problemområde som du upplever extra angeläget. En längre psykoterapi varar så länge du känner behov av det. 

Relationell
psykoterapi

Relationell psykoterapi kan vara verksamt vid de flesta typer av psykiska problem. Terapiformen passar särskilt bra för personer som upplever återkommande problem i sina relationer med andra. 

I relationell terapi arbetar vi med de problem du vill ha hjälp med. Parallellt med detta läggs stor vikt vid relationen och samarbetet mellan dig och mig. Samspelet mellan oss kan hjälpa oss att förstå och utveckla ditt sätt att fungera i relationer. 

Genom psykoterapin utvecklas också din förmåga att reflektera kring dina egna och andras känslor. Då blir det lättare för dig att förstå dig själv och andra och att hantera problematiska relationer. 

Relationell terapi kan pågå så länge du har behov, eller vara tidsbestämd från början till att omfatta ca 30 sessioner. 

Interpersonell psykoterapi

Interpersonell psykoterapi (IPT) är en strukturerad korttidsterapi som fokuserar på sambandet mellan relationer och psykiskt mående. Metoden har starkt vetenskapligt stöd och rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av depression. 

I inledningsskedet kartlägger vi betydelsefulla relationer i ditt liv, för att se på vilket sätt de hänger samman med din depression. Utifrån detta väljer vi ett fokusområde för terapin. 

I samtalen utforskar vi sedan dina känslor och arbetar med att hitta konstruktiva sätt att hantera svårigheter kopplade till det fokus vi valt. Du får också utveckla din förmåga att kommunicera känslor och behov i viktiga relationer. 

Interpersonell terapi sträcker sig vanligtvis över 16 veckor med frekvensen en session per vecka.