Om psykoterapi

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en psykologisk samtalsbehandling som sker inom ramen för en trygg och tillitsfull relation. Syftet är att hjälpa dig att utvecklas och öka din självkännedom, så att du kan fördjupa dina relationer och hantera svårigheter på ett bättre sätt. 

Tillsammans försöker vi förstå sambandet mellan ditt mående, din aktuella livssituation och dina tidigare erfarenheter i livet och hitta vägar för dig att må bättre. 

I psykoterapi kan man tala öppet om känsliga saker, i trygg vetskap om att man inte kommer att bli dömd och att inget av det man säger kommer att spridas vidare.

Jag har kompentens inom flera psykoterapeutiska metoder. För mig är det viktigt att vara lyhörd och anpassa mitt sätt att arbeta efter den jag möter. 

När kan psykoterapi vara till hjälp?

Psykoterapi kan vara hjälpsamt när det är något du vill förändra eller förstå kring dig själv och ditt liv. När ditt vanliga sätt att möta svårigheter inte längre fungerar, eller när något hindrar dig från att leva ditt liv så som du önskar, kan psykoterapi vara till hjälp. 

  • Kanske mår du psykiskt dåligt. Det kan t.ex. ta sig uttryck som nedstämdhet och depression, oro och ångest eller stress och utmattning. 
  • Kanske befinner du dig i sorg eller kris till följd av omvälvande livshändelser, förluster eller förändringar i tillvaron. 
  • Du kan uppleva problem och konflikter i relationer till partner, familj, vänner eller arbetskamrater. 
  • Du kan begränsas av låg självkänsla och bristande självförtroende.
  • Kanske vill du lära känna dig själv mer och utvecklas på ett djupare plan, även om du inte mår psykiskt dåligt.

Om du är osäker på om psykoterapi kan vara till hjälp för dig är du välkommen att ringa och diskutera dina frågor med mig.

Hur går det till?​

Psykoterapi kan bestå av allt från några enstaka samtal till en flera år lång kontakt. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta så länge du har behov. Det är vanligt att man träffas 45 minuter en gång i veckan, men både tätare och glesare intervall förekommer. Möjlighet till videosamtal finns vid behov.

Under de första samtalen får du berätta om hur du mår och vilka önskemål och behov du har. Jag ställer frågor kring din livssituation, dina relationer och din bakgrund. Detta hjälper mig att förstå vad du har med dig i livet, vad dina bekymmer handlar om och hur jag bäst kan vara dig till hjälp. 

Efter dessa inledande samtal kommer vi överens om hur ett eventuellt fortsatt samarbete ska se ut. Tillsammans bestämmer vi hur vi ska arbeta och vilken omfattning vår kontakt ska ha. Jag erbjuder psykoterapi med flera olika inriktningar som du kan läsa mer om här.

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut har jag tystnadsplikt. Även om din arbetsgivare betalar för dina samtal gäller sekretessen också gentemot arbetsgivaren.

Konsultation

Utöver psykoterapi erbjuder jag även konsultation i psykologiska frågeställningar. Det innebär att vi träffas för klargörande/vägledande samtal med fokus på en avgränsad situation eller frågeställning. Detta kan passa dig som inte känner behov av psykoterapi, men vill ha ett psykologiskt perspektiv på specifika svårigheter, relationer eller vägval i livet. 

Ibland är ett eller ett par samtal tillräckligt för att du ska kunna gå vidare på egen hand. Andra gånger kan det leda fram till ett beslut om att söka psykoterapi eller annan professionell hjälp. Jag kan då ge information om vart du kan vända dig.